Tere tulemast
Mis on Healing Room?
Healing Rooms palvetöö põhiväärtused
HRE kontakt


 

Mis on Healing Room?

Healing Room palvekliinik

Mis on Healing Room?
Healing Room (HR) töö on kristlike koguduste ühine töö, kus eri koguduste kristlased palvetavad 2-3 liikmelistes gruppides palvekliinikusse tulnud inimese vajaduste pärast. Palvekliinik on teatud ajal teatud kohas lahti olev paik, kuhu võivad tulla eestpalvele kõik soovijad. Üldisemad palvevajadused on füüsilise või psüühilise tervenemise või sisemise tugevnemise pärast.
HR teenib kohalikke kogudusi, koolitades usklikke palvetama tervenemise pärast ka oma koguduses ja juhtides usuletulnuid kohalikesse kogudustesse. HR töö piibellikkust ja vaimulikku tasakaalu jälgib ja juhib eri koguduste pastoreist koosnev juhtrühm – Eestis on selleks juhtrühmaks Healing Rooms Estonia MTÜ juhatus.


Piibellik mandaat
Piibel julgustab palvetama haigete pärast. Nii VT-s kui UT-s tulevad haigete pärast palvetamise teemad esile. Jeesus õhutab oma misjonikäsus kuulutama evangeeliumi ja tervendama haigeid.
„Ja Jeesus ütles neile: «Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule! Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed: Minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid; haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks!“ Mk 16:15-18
Healing Room töö on rajatud Jeesuse Kristuse korraldusele. Usume, et haigete tervendamine pole mõeldud üksnes vähestele kristlastele, vaid see on Piibli järgi iga kristlase ülesanne. Misjonikäsu elluviimine meie ühiskonnas jätkub ka täna – ka haigete tervendamine.
„...Issand...lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna, sirutades oma käe haigete parandamiseks ning tunnustähtede ja imetegude sündimiseks sinu püha sulase Jeesuse nime läbi!“ Ap 4:29-30


Üldine taust
- Eestpalveteenistus on koguduse ülesanne ja HR pole selles võistlev, vaid täiendav haru.
- Koguduste oma ressursid on tavaliselt piiratud ning HR pakub abina nii koolitust kui ka varustab koguduseliikmeid palveteenistuseks.
- Palvekliinikusse tuleb ka inimesi, kel puudub kontakt kohaliku kogudusega. HR toimib siin ilma koguduseta olevatele inimestele „sissepääsuvõimalusena“ kogudustesse.
- Palvekliinikus käib ka palju kristlasi ja paljud paranevad kas füüsilistest haigustest või sisemistest haavadest ning tahavad aja möödudes tulla ise teiste eest palvetama.


Kuidas Healing Room saab toetada kogudust?
- Healing Room julgustab koguduseliikmeid teenima oma koguduse eestpalvetöös. Selle kaudu tugevneb koguduse palveelu.
- Healing Room koolitab tavalisi kristlasi eestpalvetajaiks.
- Koolitamine ei võta koguduse omi ressursse.
- HR tugevdab kristlaste kutset ja pakub neile koha, millega ja kus teenida.
- Eri koguduste ühise tööna HR tugevdab kristlastevahelist ühtsust.


HR töö Eestis on üks osa rahvusvahelisest palvetööst
Healing Rooms Estonia MTÜ loodi 2011 a juulis. Meie soov on Eestis olla Healing Rooms palvekliinikutele katus-organisatsiooniks, mis võimaldab Jumala kutsele tuginedes HR palvekliinikute sündimist Eesti eri piirkondadesse, osutades selleks vastavat tugiteenust.
Meie pürgimus on, et HR eestpalvetöö käivituks ja palvekliinikud saaksid rajatud koostöös kohalike kogudustega. HR koolituste eesmärgiks on julgustada ja varustada osalejaid praktiliseks teenimiseks palvekliinikuis. Tahame innustada kõiki HR palvegruppides olevaid usklikke teenima kaasa ka oma kogudustes ning usume, et selliselt on HR teenimistöö õnnistuseks Kristuse ihule kogu Eestis.
Healing Rooms Estonia MTÜ järgib oma töös rahvusvahelise „International Association of Healing Rooms“ (IAHR) põhimõtteid. IAHR-i visioon on, et palvekliinikuid sünniks igale maale ja igasse linna. Healing Rooms Estonia MTÜ toetab seda globaalset visiooni ning tahab panustada selle ellukutsumisse Eestis. "Healing Room" nimi, kui selline näitab, et oleme üks osa rahvusvahelisest evangeelsest eestpalvetööst.
Maailmas toimib praegu üle 1000 HR-kliiniku, enam kui 40-s riigis. Töö on levinud kõigile mandritele ja kasvab tugevalt paljudes konffessioonides. IAHR-i peakontor USA linnas Spokanes koordineerib rahvusvahelist tööd. HR töö on kandnud palju head vilja üle maailma. Paljud on tervenenud, vabanenud mitmesugustest sidumistest ja koormatest. Ka on palju neid, kes on leidnud Jeesuse Kristuse, kui isikliku Päästja. Lisainfot rahvusvahelisest tööst saab http://www.healingrooms.com


Healing Rooms töö Eestis
Hetkel töötab Eestis üks palvekliinik Tallinnas, mis on avatud reedeti kl 18:30-20:30, Koskla 18. Kliiniku tiimis teenivad kristlased luteri-, nelipühi, baptisti- ja vabakogudustest. Palvekliinik on avatud kõigile inimestele mistahes vajadustega ja sinna pääseb ilma eelneva registreerimiseta. Palvekliinikusse sisenedes täidetakse vastuvõtja juures vastav ankeet, mille kohaselt tiim palvetab inimese eest, küsides tema osas Jumalalt juhtimist. Palvetiimi juht kutsub inimese ooteruumist palvetuppa, kus tema eest palvetatakse kuni 20 min (vajadusel ka pikemalt). Kõiki külastajaid julgustatakse uuesti tulema palvekliinikusse.
Loodame peatselt avada Tallinnas ka teise kliiniku, kui oleme leidnud selleks sobivad ruumid. Samuti plaanime jõuda 2012 aastal kliinikute rajamisega Lõuna-Eestisse, alustades Tartust.


Healing Rooms koolitus on vajalik kõigile HR-eestpalvetajaile
Healing Rooms Estonia MTÜ korraldab koolitusi kõigile HR-palvetööga liituda soovijaile ja sellest tööst huvitatuile. Koolitusel räägitakse HR põhimõtetest, piibellikest alustest ja näidatakse praktiliselt, kuidas HR palvetöö toimub. Koolitusega tahame kindlustada seda, et kõigil tiimiliikmeil oleks ühtne, piibellik arusaam ja -õpetus HR palvetööks. Soovime, et HR töö teoloogilised raamid oleksid sellised, mida saavad heaks kiita kõik kristlikud kogudused. Me asetame kõrvale kõik teoloogilised vaidlused ja ühistöö takistused, et saaksime keskenduda nö kõige peamisele. Samuti on oluline mõista, et varasemad hingehoidlikud jm erialased koolitused ei asenda eelpool nimetatud koolitust.
Palvetiimid koosnevad HR-koolituse läbinud ja oma pastorilt soovituse saanud kristlastest. Tiimiliikmeil on igatsus näha haigeid tervenemas ning seotuid ja masendunuid vabanemas Jeesuse nimes. Tiimiliikmed peavad olema kristlastena küpsed ja avatud Püha Vaimu tööle. Nad teenivad palvekliinikus kindlate põhimõtete järgi, milledest olulisemad on usaldatavus, Kristuse-keskne elu ja taktitundelisus. Me ei luba kunagi kellelegi tervenemist, sest see pole ühegi palvetaja võimuses.
Me hindame HR töös Püha Vaimu armuande, muuhulgas ka prohvetlikku kõneandi ja keelteandi aga need pole eeltingimused palvetöös kaasa teenimiseks. Healing Room palvetöö püüdlus on näha Jumala aulisi tegusid Eestis nii, et usklikud ei järgi imesid ja tunnustähti, vaid imed ning tunnustähed järgivad uskujaid.


Healing Room juhatus
Kogu HR töö toimimist, koolituste sisu, piibellikkust ja usaldatavust jälgib Healing Rooms Estonia MTÜ juhatus. Keskseimad põhimõtted HR töös on armastus Jumala ja ligimeste vastu, alandlikkus ja piibli õpetusel põhinev teenimine. See ilmneb ka kristlastevahelises tahtes üheskoos palvetada haigete ja vaevatute eest. Jeesuse viimases palves enne ristisurma minemist oli igatsus, et usklikud "..oleksid üks...et maailm usuks.." Jh 17:21
Kristlaste ühtsus on Jumala tahe ja plaan ning see on ka Healing Room töö püüdlus.

Healing Rooms Estonia MTÜ juhatuse moodustavad:
Eenok Palm, Kristjan Kalamees, Anton Tuul ja Merle Tuul 
   


Multiversum Oy